gtag('config', 'UA-224031393-1');

การทำความสะอาดกัม อารบิก

161 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การทำความสะอาดกัม อารบิก

โดยใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดจะมี ตะแกรง ถ้วย มีด หรือค้อน ขั้นตอนในการทำความสะอาดขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากกัม บางครั้งใช้มีดหรือคอนเพื่อทำให้กัมเป็นชิ้นเล็กๆและนำสิ่งแปลกปลอมที่มีออก เช่น ไม้ หิน และเปลีือกไม้ เป็นต้น